แจกมากที่สุด แจกยิ่งใหญ่ที่สุด

» ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1

» ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2

» ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3

» ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4

» ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 5

» ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1 | รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | รางวัลที่ 6

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณชวัลวิทย์ เจนกิจณรงค์ นครปฐม

รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณถาวร เทพภิบาล ตราด
2 คุณสละ ขอบพิมาย ระนอง
3 คุณวีระ อินถลา แพร่
4 คุณจำเป็น ไชยโย ชุมพร
5 คุณลดารัตน์ ม่วงรัก พิษณุโลก
6 คุณนงเยาว์ ทองคีรี หนองบัวลำภู
7 คุณสถิตย์ มูลทองสุก จันทบุรี
8 คุณสุทัน พุ่มไสว สุพรรณบุรี
9 คุณประสงค์ เฝ้าทรัพย์ ราชบุรี
10 คุณอารีรัตน์ วนาพัทธ์ นนทบุรี

รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณพงษ์ศักดิ์ ชัยฤทธิ์ นครสวรรค์
2 คุณปริญญา ชาลี ยโสธร
3 คุณพีรวิชญ์ สุเมธานนท์ อุตรดิตถ์
4 คุณอุทัย ชำนาญสูงเนิน สระแก้ว
5 คุณวสุธา เรืองวงษ์ เพชรบูรณ์
6 คุณเชษฐพันธ์ ฟองสวัสดิ์ อ่างทอง
7 คุณยุง เจนจบ กำแพงเพชร
8 คุณจิตรา จันทร์ผดุงสุข พระนครศรีอยุธยา
9 คุณจันทิมา แจกสินธุ์ ชุมพร
10 คุณเสถียร ประสิทธิ์เขตกิจ อุทัยธานี
11 คุณสมเกียรติ มาโพนทอง ปทุมธานี
12 คุณเหมือน ชัชวาลย์ สมุทรปราการ
13 คุณรุ่งเพชร อาษานาม สุพรรณบุรี
14 คุณสุรศักดิ์ ชูกล่อม สุราษฎร์ธานี
15 คุณอมรรัตน์ คำทอง กรุงเทพมหานคร
16 คุณสมหมาย กวางทอง สุพรรณบุรี
17 คุณว่อง แก้ววิชิต สุพรรณบุรี
18 คุณแสงดาว เชื้อบัณฑิต ประจวบคีรีขันธ์
19 คุณกุเลน วันทอง ศรีสะเกษ
20 คุณประชัน บุญประดับ สุโขทัย
21 คุณไกรสร คำหล้า เชียงใหม่
22 คุณสุรินทร์ เพ็งพรรณ ระยอง
23 คุณสมบัติ บุยู เลย
24 คุณวรรณา ไข่ทอง จันทบุรี
25 คุณเฉลิมศักดิ์ คลังเจริญ สมุทรสาคร
26 คุณบังอร แซ่เจีย ชุมพร
27 คุณวิชุดา สุวรรณสาร นครปฐม
28 คุณสุกันยา สร้างธรรม ลพบุรี
29 คุณภูวดล สุรยิ่ง ลำปาง
30 คุณพรสิทธิ์ ใจปานน้ำ หนองคาย

Go To Top

รางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณกุหลาบ สุทธิบุตร กาญจนบุรี
2 คุณอนุสรา สว่างเรียน อ่างทอง
3 คุณยอดเก่ง เยี้ยนประยงค์ สุราษฎร์ธานี
4 คุณสมร รวมญาติ นครปฐม
5 คุณนิเวศน์ วงศ์จักรติ๊บ เชียงราย
6 คุณบุญยัง วงษ์เสมา สุพรรณบุรี
7 คุณยุคตะวัน ชูจิตร์ พระนครศรีอยุธยา
8 คุณนราศักดิ์ จงภักดี นครราชสีมา
9 คุณทอง พุดตีบ ปราจีนบุรี
10 คุณวิน ปัญญาทรานนท์ กรุงเทพมหานคร
11 คุณเดชา ปลอดนัย พัทลุง
12 คุณวัสวรรณ ศุภนิมิตสกุล กรุงเทพมหานคร
13 คุณสารนาถ นาชัยเวียง กาฬสินธุ์
14 คุณวรสิทธิ์ ประดิษฐ์รัตน์ ชุมพร
15 คุณบุสดี แข่งขัน สุรินทร์
16 คุณสมพอ ใบเตย ตาก
17 คุณสุทิน แดงขาวเขียว เชียงใหม่
18 คุณอัฒฐพล ยอดผกา นครศรีธรรมราช
19 คุณถนอม กระจ่างจิตต์ สุรินทร์
20 คุณจีระศักดิ์ ล่องตี้ ตรัง
21 คุณปรเมศร์ คงกล่อม ระยอง
22 คุณวสันต์ สาเนตร กรุงเทพมหานคร
23 คุณวรัญญู ชลวิโรจน์ ระนอง
24 คุณวิบูล นนทะโคตร พิษณุโลก
25 คุณไพรวัลย์ วงศ์ฝั้น ลำพูน
26 คุณบุญโชค หมื่นรักษ์ ฉะเชิงเทรา
27 คุณกัลยา ช้างน้ำ พิจิตร
28 คุณจิตรา วณิชย์คอบจินดา ระนอง
29 คุณอำนวย อภัยราช กรุงเทพมหานคร
30 คุณเรณู เทพพิพิธ สุราษฎร์ธานี
31 คุณวันดี ทองฉิม ระนอง
32 คุณหนึ่งฤทัย สาทาวงศ์ อำนาจเจริญ
33 คุณไพรัตน์ แก้วเมือง ลพบุรี
34 คุณนิรันดร์ อิ่นแก้วนิกน เพชรบูรณ์
35 คุณสำราญ ขวัญแก้ว สมุทรสงคราม
36 คุณสุทิรา กลิ้งเจริญ จันทบุรี
37 คุณไพศาล ศรีเขตรกิจ อุทัยธานี
38 คุณมาลี จันทร์สวัสดิ์ สมุทรปราการ
39 คุณจันทิรา แสงสัย ระยอง
40 คุณจำเริญ วัฒนบรินทร์กุล ชุมพร
41 คุณต่อศักดิ์ ชัยยะ พิจิตร
42 คุณนรินทร์ พันธุ์เวช ชัยภูมิ
43 คุณมานพ หมู่มาก อุทัยธานี
44 คุณยุทธนา พุฒทอง สุโขทัย
45 คุณรุ่งนภา เพชรสังคุณ สตูล
46 คุณไสว เขตทองควง  บุรีรัมย์
47 คุณไพฑูรย์ วรรณเลิศ เพชรบุรี
48 คุณศุภมาส เอี่ยมน้อย สุพรรณบุรี
49 คุณระมีบ หงษ์กลาย ตราด
50 คุณธรรมราช ฉิมพาลี สุพรรณบุรี

Go To Top

รางวัลที่ 5 ทองคำมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณภิรวัฒน์ ปานนิล ปทุมธานี
2 คุณเกศรินทร์ จังหวะ ชัยภูมิ
3 คุณโกศล เสี้ยมสอน ภูเก็ต
4 คุณสุรสิทธิ์ จันกา เชียงราย
5 คุณสายฝน เขียวอินทร์ สมุทรปราการ
6 คุณบัวศรี ทองแก้ว ชุมพร
7 คุณวุฒิพร ปวินธาดา ราชบุรี
8 คุณปรีชา แสงอนันต์ ลำปาง
9 คุณแสวง กันสืบ นครพนม
10 คุณจำลอง อ่วมอารี อ่างทอง
11 คุณถาวร พันธ์ศรี สระแก้ว
12 คุณวรพล แวงนอก นครปฐม
13 คุณภาณุพงษ์ โรจน์วุฒิมงคล กรุงเทพมหานคร
14 คุณสุทิน นาคเกษม จันทบุรี
15 คุณประสงค์ ลีละสุนทเลิศ กาญจนบุรี
16 คุณปิยะรัตน์ รัตนเลิศนภาวงศ์ กรุงเทพมหานคร
17 คุณนิวัตร ลนสา มหาสารคาม
18 คุณวีรวรรณ คำน้อย เชียงใหม่
19 คุณสังวาลย์ ยอดหมวก เพชรบูรณ์
20 คุณฉัตรชัย ศรีสมภาร ขอนแก่น
21 คุณปิว วิสา ศรีสะเกษ
22 คุณกมล วรรณประเสริฐ สุพรรณบุรี
23 คุณบุษกร สายหยุด กาฬสินธุ์
24 คุณแผ้ว จันทน์โอ กรุงเทพมหานคร
25 คุณสมจิต ไชยายงค์ มุกดาหาร
26 คุณสมนึก จันทร์แสงนาวี ระนอง
27 คุณสายชล แสงวาโท สระแก้ว
28 คุณกมล กะมุทากร ระนอง
29 คุณรัชนี เฉื่อยไธสง เลย
30 คุณสมชาติ พาลีบัตร พระนครศรีอยุธยา
31 คุณทศพร ฉัตรทอง มุกดาหาร
32 คุณกิตติ นิสัยซื่อ พิจิตร
33 คุณสุณิสา สิงห์เถื่อน นครสวรรค์
34 คุณอุบล แก้วประสม ชุมพร
35 คุณนพวิทย์ ศรีบัวลา กาญจนบุรี
36 คุณแดง พิกุลทอง สุรินทร์
37 คุณวิริยะ อ่องบางน้อย สมุทรสาคร
38 คุณสมศักดิ์ ลิมปวัฒน์ภรณ์ สมุทรปราการ
39 คุณเสฎฐวุฒิ เขียวกุ้ง นครศรีธรรมราช
40 คุณไกรวุฒิ ตั่งสราญจิต อุดรธานี
41 คุณนฤมล สุวรรณเกิด ประจวบคีรีขันธ์
42 คุณคมกริช ทวีสินมั่งยืน ชลบุรี
43 คุณลาวัณย์ อินนอก ปราจีนบุรี
44 คุณชำนาญ เหมือนสอาด สมุทรสงคราม
45 คุณปาณชา สาททอง สุพรรณบุรี
46 คุณอนันต์ อร่ามรุจิเวทย์ ราชบุรี
47 คุณครุ่น บุรี ลำปาง
48 คุณกฤษดา นาคง ลพบุรี
49 คุณคำสุข จันทร์ดี ลำปาง
50 คุณไพฑูรย์ ศาลางาม ปทุมธานี
51 คุณสมนึก ทองไทย ระนอง
52 คุณวิสิทธิ์ เคลือบทอง กรุงเทพมหานคร
53 คุณธัญพร วิทิตตระกูล สงขลา
54 คุณหยาดอรุณ สายรัตน์ทองคำ นครปฐม
55 คุณณัฐภูมิ สายลุน กรุงเทพมหานคร
56 คุณอำนวย ทองรักษ์ กระบี่
57 คุณสมใจ สามัคคี กรุงเทพมหานคร
58 คุณสุจินต์ อารีประชากุล ระยอง
59 คุณลัดดา เขียวอ่อน ชุมพร
60 คุณบุญส่ง ภู่จีน กำแพงเพชร
61 คุณยุภา อุ่นที สระบุรี
62 คุณพีรพล พงษ์งาม จันทบุรี
63 คุณยอง มากทอง สุราษฎร์ธานี
64 คุณอนุรักษ์ เปี่ยมบริบูรณ์ สุพรรณบุรี
65 คุณพรรณทิพา สุขเก่า สุรินทร์
66 คุณฉันทิตย์ โคตรสมบัติ อุบลราชธานี
67 คุณสิทธิชัย อินทอง ชุมพร
68 คุณรุ่งโรจน์ เหมรัตนากร ขอนแก่น
69 คุณพิทักษ์ รัชชะ มหาสารคาม
70 คุณลภน พงศ์ภาคิน อุบลราชธานี
71 คุณบุญธรรม ฉิมวัย สงขลา
72 คุณสุกัญญา บู่ทอง พิษณุโลก
73 คุณเฟื่องฟ้า การฤกษ์ พระนครศรีอยุธยา
74 คุณวรรณา โสภา สมุทรสงคราม
75 คุณไพโรจน์ มะลิลา เพชรบุรี
76 คุณสุจิรพงษ์ ศรีไพรวรรณ เพชรบูรณ์
77 คุณอรอินทร์  ชนะงาม ศรีสะเกษ
78 คุณขวัญเรือน สมคิด นครศรีธรรมราช
79 คุณตู่ ห่านวิไล อุทัยธานี
80 คุณวงศ์ษา ใจกระจ่าง ภูเก็ต
81 คุณมณี หาดซุยทราย เพชรบูรณ์
82 คุณชาตรี สมนึก ชลบุรี
83 คุณเพชรทอง ธรรมโรจน์ อำนาจเจริญ
84 คุณณรงค์ ไชยภูมิ อุดรธานี
85 คุณสุพิตรา อยู่สุข ลพบุรี
86 คุณศิริวรรณ อินทรประเสริฐ นครปฐม
87 คุณจันตา บุญเรือง น่าน
88 คุณเสาวณีย์ อะโน เชียงราย
89 คุณวิจารณ์ ขันทอง กาญจนบุรี
90 คุณธัญญพร รักษาพล สกลนคร
91 คุณณัฐพล พรมพุฒ หนองคาย
92 คุณวิรัช ภู่สุวรรณ์ พระนครศรีอยุธยา
93 คุณสิงห์ กลัดเนินกุ่ม สมุทรปราการ
94 คุณอิ่งอ้อย กลนาม ร้อยเอ็ด
95 คุณศิริชัย อัมพร ลพบุรี
96 คุณประทุม เสริมสิทธิ์พินิจ ชลบุรี
97 คุณวิริยาศรี เกษรมาศ ปทุมธานี
98 คุณปราณี ไพเราะ นครสวรรค์
99 คุณธงไชย อินทร์รักษา สมุทรสาคร
100 คุณทองสุข หอกลอง พระนครศรีอยุธยา

Go To Top

รางวัลที่ 6 ทองคำมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณกลิ่นผกา ราชสิงห์ นครพนม
2 คุณอุทัย ดุมเกษม อุดรธานี
3 คุณณัฐชยา รอดเย็น ระยอง
4 คุณสมปอง เจียงกูล อุทัยธานี
5 คุณน้ำฝน มีพลู ปทุมธานี
6 คุณวงเดือน นิลอาญา สุราษฎร์ธานี
7 คุณธวัช เนียมสุภาพ นครปฐม
8 คุณขวัญ สุภาษิต อ่างทอง
9 คุณนำชัย ภู่ทับทิม ราชบุรี
10 คุณบุญสม สุมาลย์ สระบุรี
11 คุณทวีศักดิ์ วรรณโภสพ กรุงเทพมหานคร
12 คุณอรุณย์ ทองไชย สุราษฎร์ธานี
13 คุณชาตรี ทิหล้า น่าน
14 คุณปราณี พลสีลา สกลนคร
15 คุณมลฤดี สดเอี่ยม เพชรบูรณ์
16 คุณอรุณี จันทร์กระ พิษณุโลก
17 คุณประจวบ อินเทพ เชียงราย
18 คุณมินตรา กุลชา กำแพงเพชร
19 คุณวิศรุต คหะวงศ์ ตรัง
20 คุณชัยยนต์ เย็นเยือก เพชรบูรณ์
21 คุณอวยพร ชะอุ่มประโคน บุรีรัมย์
22 คุณมาโนช สารกอง ศรีสะเกษ
23 คุณจันทร์คำ ปู่บุตร เชียงใหม่
24 คุณนุชนาถ เชื้อกลาง กรุงเทพมหานคร
25 คุณโสม วงษ์ทอง จันทบุรี
26 คุณวีระพงษ์ คำสิงห์ ขอนแก่น
27 คุณเจริญพร พรหมบุตร สุรินทร์
28 คุณวิโรจน์ ทิพย์รัตน์ ชุมพร
29 คุณวิทยา บุญฟัก นครปฐม
30 คุณเกษม พุ่มพันธ์ สมุทรปราการ
31 คุณจุน ประจิตต์ ชัยภูมิ
32 คุณเกริกศักดิ์ เพ็งสอน ชัยนาท
33 คุณมาลี พงษ์วันศร ศรีสะเกษ
34 คุณแสนฟ้า จันทาศรี สกลนคร
35 คุณธีระยุทธ โสยดี ตรัง
36 คุณวัยชัย ช่างสาร เชียงใหม่
37 คุณพรระวี แก้วแดง นครสวรรค์
38 คุณคูณ ไชยชาติ อุดรธานี
39 คุณพรรณี แซ่ตั้ง เชียงราย
40 คุณรัตน์จันทร์ สุริยันต์ อ่างทอง
41 คุณละออ แดงระยับ ชุมพร
42 คุณยุพา เกาะประเสริฐ นครปฐม
43 คุณพรรณี กวางทุม พิจิตร
44 คุณสมทรง โอมเพียร สตูล
45 คุณศิวกร วิจิตร กรุงเทพมหานคร
46 คุณสายชล อินประเสริฐ อุทัยธานี
47 คุณชยาทิต รัตนสร้อย จันทบุรี
48 คุณประเสริฐ เกษจุโลม อ่างทอง
49 คุณวนิดา ดาศรี สุรินทร์
50 คุณแตงอ่อน อุบลบาน สุพรรณบุรี
51 คุณสริตา ทวีผล สมุทรปราการ
52 คุณทานตะวัน เอี่ยมบุญ ชัยภูมิ
53 คุณทัศยา ขันติกุล อำนาจเจริญ
54 คุณมาลี อินบางแพ ราชบุรี
55 คุณปราณี กงซุย ระนอง
56 คุณนิคม ไชยสาร พะเยา
57 คุณบุญเลิศ เอี่ยมนุ้ย เชียงใหม่
58 คุณยุพา จองลิขิต ระนอง
59 คุณสุวิทย์ สีทอง ชลบุรี
60 คุณปรีชา จันทร์แรม ยโสธร
61 คุณอำพร ปัลลาโส ขอนแก่น
62 คุณสมชาย มั่นพุฒ ชัยนาท
63 คุณรัชนี มานพ นครสวรรค์
64 คุณโกมล อุ่นแก้ว สระบุรี
65 คุณภิญญดา เข็มทอง กาญจนบุรี
66 คุณอนงค์ ศิริแหยม สมุทรสงคราม
67 คุณธนุโชติ นุ่มนึก สุราษฎร์ธานี
68 คุณสมชาย นาคง ลพบุรี
69 คุณไพโรจน์ ต่อพันธ์ ชัยภูมิ
70 คุณศิริเพ็ญ ทองปาน เพชรบุรี
71 คุณสิทธิลักษณ์ เผือกสมจิตต์ สมุทรสาคร
72 คุณทัศนีย์ เอี่ยมแท้ ประจวบคีรีขันธ์
73 คุณละมัย จันทรา นครราชสีมา
74 คุณภาวิณี เพียรชนะ นครพนม
75 คุณมาลี เผือกพูนผล ฉะเชิงเทรา
76 คุณเพชรมงคล ม่วงดารา ขอนแก่น
77 คุณวนาลี สืบศิลป์ พังงา
78 คุณคำสิงห์ ยิ่งยอด กาฬสินธุ์
79 คุณพะเยาว์ แซ่สังข์ กรุงเทพมหานคร
80 คุณประทุมศรี ขัดสี อุตรดิตถ์
81 คุณดาวประกาย ขุนชัย เพชรบูรณ์
82 คุณจันทิมา อินทร์วิจิตต์ ชลบุรี
83 คุณธนพล ฉายันธุ นนทบุรี
84 คุณสุกัญญา ไวว่อง ยโสธร
85 คุณกำธร ธนลัทธพงศ์ กรุงเทพมหานคร
86 คุณสุนันท์ พรหมพิมล กาญจนบุรี
87 คุณปั่น อินดี อ่างทอง
88 คุณจิดาภา พ่อค้า กรุงเทพมหานคร
89 คุณรังสรรค์ พิลาวรรณ ชุมพร
90 คุณอนันต์ เหล็กเสรีไทย อำนาจเจริญ
91 คุณวิสานนท์ น้อยเมือง กรุงเทพมหานคร
92 คุณชำนาญ สุขสวัสดิ์ เพชรบุรี
93 คุณธวัช อุฤทธิ์ นครสวรรค์
94 คุณจินดา พิศสุวรรณ์ นครปฐม
95 คุณอนุรักษ์ บัวบาน กำแพงเพชร
96 คุณจันทร์ฟอง นิรชล สุโขทัย
97 คุณสถิตย์ เจียรนัย กาญจนบุรี
98 คุณสุชาติ แก้วน้ำเพชร สุราษฎร์ธานี
99 คุณผสุดี กันทาทอง ระยอง
100 คุณสุวรรณ เจริญธรรม ฉะเชิงเทรา

Go To Top