รายชื่อผู้โชคดีจับรางวัลรายการรวยแหลกแจกทุกภาค
ทอง 30 ล้้าน ครั้งที่ 6 จ.สมุทรปราการ

ทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณสีพรรณ พัฒนา นครพนม
ทองคำมูลค่า 100,000 บาท (ประจำภาค) จำนวน 10 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณอุดม คงคาดิษฐ์ ปทุมธานี
2 คุณเทียนทอง เพ็งวงค์ นนทบุรี
3 คุณวิทยา ศรีสองเมือง กรุงเทพมหานคร
4 คุณสายสมร เสนาะ นนทบุรี
5 คุณถมยา ขันธพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
6 คุณสมพร ประยงค์ขำ สมุทรปราการ
7 คุณวัลลภ พุ่มอ่ำ สมุทรสาคร
8 คุณธีรจุทา กุสุโมทย์ นนทบุรี
9 คุณแฉล้ม แสนสกุล กรุงเทพมหานคร
10 คุณหนูเพียร จารึกธรรม สมุทรปราการ
ทองคำมูลค่า 100,000 บาท (ทั่วประเทศ) จำนวน 10 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณนรินทร์ มณีอินทร์ ลำปาง
2 คุณสาโรจน์ ทองงาม สุพรรณบุรี
3 คุณมานิตย์ แดงสีพลอย เชียงราย
4 คุณสมพร สารภาพ ศรีสะเกษ
5 คุณสุคนธ์ พรไตรรัตน์ นครปฐม
6 คุณอธิคุณ อินพ่วง สุโขทัย
7 คุณบัวผัน โลห์ลา เลย
8 คุณลำดวน ทองฤทธิ์ ปราจีนบุรี
9 คุณวิศวะ เทียมไธสงค์ อำนาจเจริญ
10 คุณนิรันดร อุ่นเวียง หนองบัวลำภู
ทองคำมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 200 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด
1 คุณพะเยาว์ อุ่นจิตร สมุทรปราการ
2 คุณวิจิตร ซุ่นสงค์ กาญจนบุรี
3 คุณจันทร์นิภา ตาลเจริญ ราชบุรี
4 คุณศศิพิมพ์ ชะตารัตน์ นครศรีธรรมราช
5 คุณดารารัตน์ อิ่มอุดม สระแก้ว
6 คุณเฉลิมศักดิ์ เยี่ยมเพื่อน เพชรบุรี
7 คุณประนอม รุจิณรงค์ น่าน
8 คุณเทน จินาเขียว ตาก
9 คุณอรอุมา จันชนะพล นครศรีธรรมราช
10 คุณภานุวัฒน์ จำเริญสุข บุรีรัมย์
11 คุณจันทร์ สาททอง สุพรรณบุรี
12 คุณจุฑาทิพย์ หอมหวล นครสวรรค์
13 คุณฐานทัพ เรือนอินทร์ อุตรดิตถ์
14 คุณสายัน คำพูล เลย
15 คุณนวลทิพย์ ปรีชา สุราษฎร์ธานี
16 คุณนิรมล ทองคต ระยอง
17 คุณทศพร เกตุสุวรรณ อ่างทอง
18 คุณนงเยาว์ เพชรแก้ว สมุทรสาคร
19 คุณจักรกฤษ ถังเงิน นครปฐม
20 คุณชุติชัย สีสา อุตรดิตถ์
21 คุณกิ่งแก้ว ธนะสุทธิพันธ์ ปราจีนบุรี
22 คุณกันยา นพโสภณ ฉะเชิงเทรา
23 คุณสมบัติ ศรีพรหม สุรินทร์
24 คุณจันทวรรณ สำเภาทอง สมุทรปราการ
25 คุณเจนจิรา รัตมานะ สุโขทัย
26 คุณสุเนตร เหล็กสูงเนิน ชัยภูมิ
27 คุณประทุม ปานสิงห์ สงขลา
28 คุณกฤษฎา อุ่นอำไพ ฉะเชิงเทรา
29 คุณสุดใจ พัฒนาสูนย์ หนองบัวลำภู
30 คุณสายสมร ยานะกุล ลำปาง
31 คุณบุบผา พรมวงค์ จันทบุรี
32 คุณภิรัตน์ ศรีสุวรรณ ประจวบคีรีขันธ์
33 คุณสมพร สุวรรณศร สระบุรี
34 คุณศิริพงษ์ เจริญพร ชลบุรี
35 คุณสงวน ทุหา กาฬสินธุ์
36 คุณสมชาย สมประมาณ สุพรรณบุรี
37 คุณสำเนียง ขันประทุม ตราด
38 คุณเยาว์ โหงอ่ำ สมุทรปราการ
39 คุณเฉลิม พ่อชมภู นครพนม
40 คุณบุญนำ ภู่ครองทุ่ง กาฬสินธุ์
41 คุณสุพัตรา กลิ่นถือศิล สุโขทัย
42 คุณตะวัน สิตสกุล เพชรบูรณ์
43 คุณการุณ สะอาดแก้ว สมุทรปราการ
44 คุณบุญทิ้ง หล้าสวัสดิ์ พิษณุโลก
45 คุณวราพร สมานเมือง สุรินทร์
46 คุณหาบ วาหารักษ์ พังงา
47 คุณณัฐดนัย หอยสังข์ สระแก้ว
48 คุณไพรัตน์ เหล่าอุบล สมุทรปราการ
49 คุณจำนงค์ เพชรภูเขียว สตูล
50 คุณฐิติมา สาอุตม์ ชุมพร
51 คุณรำ ไชยวงค์ สกลนคร
52 คุณเฉลิม เสนาะกลาง สมุทรปราการ
53 คุณศริญญา หมาดรา สตูล
54 คุณกาญจนา ทองพ่วง น่าน
55 คุณวันวิสา ภิรมย์ทิม ระนอง
56 คุณศิริญญา ชีวศรีพฤฒมา ร้อยเอ็ด
57 คุณบรรจบ หัสคุณ สตูล
58 คุณสมพร บุตรหาญ กาฬสินธุ์
59 คุณวัชรพงษ์ สูยะศรี เลย
60 คุณสมบุญ เกียไพโรจน์ นนทบุรี
61 คุณกองแก้ว แผนวิชิต ชัยภูมิ
62 คุณเอกุล เวียนศรี อุดรธานี
63 คุณวุฒิชัย ช่างเกวียน นครราชสีมา
64 คุณประนอม โสภาเลิศ หนองคาย
65 คุณพินิจชัย มูลกาย บึงกาฬ
66 คุณสุนทร แดงโชติ กรุงเทพมหานคร
67 คุณบวรลักษณ์ ภูวัด จันทบุรี
68 คุณสมพร สุขจิตร สุรินทร์
69 คุณฉลอง ครุฑเทศ ลพบุรี
70 คุณจำปี คำดวง พิจิตร
71 คุณศราวุฒิ มณีโคตม์ ขอนแก่น
72 คุณลือชัย เอ่งฉ้วน กระบี่
73 คุณเจริญชัย พิลาภ อุบลราชธานี
74 คุณอรุณี ลิ้มวงษ์ทอง อุบลราชธานี
75 คุณวิรัตน์ นามยา สมุทรสาคร
76 คุณมาลิศา หาญทะเล กระบี่
77 คุณสอิ๊ด เสมาชัย อ่างทอง
78 คุณดวงรัตน์ เซ็งเพรียว นนทบุรี
79 คุณสมร ม่วงคำ สมุทรสงคราม
80 คุณสถาพร สมศิน ระนอง
81 คุณเก๋า เซี่ยงหลอ กรุงเทพมหานคร
82 คุณปิยวรรณ ทมถา นครพนม
83 คุณวีระวัฒน์ ปวงสุข อุบลราชธานี
84 คุณพชรพล เสียงดัง แพร่
85 คุณนี ศรีสุวรรณ นครพนม
86 คุณนฤเทพ เทียมสกุล ร้อยเอ็ด
87 คุณอารักษ์ ทีเก่ง ลำปาง
88 คุณชัยรัตน์ เมฆทับ พิษณุโลก
89 คุณยุทธนา เพียรระพีกุล กรุงเทพมหานคร
90 คุณสมศรี บุญคงทน ระยอง
91 คุณอุดม ลุงชู้ เชียงใหม่
92 คุณประมวล กุลวงค์ อำนาจเจริญ
93 คุณธันวา หมวดไธสง ชุมพร
94 คุณสิทธิโชค เย็นธีรจิตร กรุงเทพมหานคร
95 คุณธีรยุทธิ์ จองสี นนทบุรี
96 คุณมนัส สว่างศรี นครสวรรค์
97 คุณทองสา พังจันทร์ อุดรธานี
98 คุณธนะชาติ บัณฑิตนิมานนท์ ประจวบคีรีขันธ์
99 คุณสมบัติ จิรัมย์ บุรีรัมย์
100 คุณอุทัย อุทัยแพน สมุทรปราการ
101 คุณธีรวัฒน์ หมาดหวา ตรัง
102 คุณอุดม พลทา ขอนแก่น
103 คุณพงษ์พัฒน์ น้ำฉ่ำ สิงห์บุรี
104 คุณอดิศร พ่วงจันดา กรุงเทพมหานคร
105 คุณชัยวัฒน์ เสนีย์วงศ์ กรุงเทพมหานคร
106 คุณชูชาติ รัศมีแจ่ม ชลบุรี
107 คุณอังคนา ธนบัตร ชุมพร
108 คุณสมหมาย กวางทอง สุพรรณบุรี
109 คุณประเด็จ พลพุฒ สมุทรปราการ
110 คุณเปรมจิตร ศิริ พิจิตร
111 คุณนนทกร เคนหล้า สกลนคร
112 คุณนภาพร พงศ์นุรักษ์ นนทบุรี
113 คุณกิรณา พรมไทย นครราชสีมา
114 คุณนพดล จันทบูรณ์ สุราษฎร์ธานี
115 คุณสมจิตร ราชภูชงค์ สุราษฎร์ธานี
116 คุณมาลี ต้นมะลิ กำแพงเพชร
117 คุณสุดใจ คำหลง ยโสธร
118 คุณอำนวย ทั่งทอง ชัยนาท
119 คุณสมใจ พรหมสุข กรุงเทพมหานคร
120 คุณนคร อนุไพรวรรณ กรุงเทพมหานคร
121 คุณเสกสรร เมธาสุข ตาก
122 คุณวัน ไหวยะ เชียงใหม่
123 คุณสมนา คำมะยอม เชียงราย
124 คุณจำลอง ทองใหม่ ภูเก็ต
125 คุณเบญญาภา ศรีบุญ กรุงเทพมหานคร
126 คุณพรพรรณ ทับทิมแดง ปทุมธานี
127 คุณวุฒิพันธ์ ถามุลตรี มหาสารคาม
128 คุณอรัญญา สามสี ร้อยเอ็ด
129 คุณมุอาฟาฮ์ มูเก็ม สงขลา
130 คุณบัวลอย ขลากระโทก สระแก้ว
131 คุณพีรพัฒน์ บุญโชติ เลย
132 คุณอภิรักษ์ บุญพัฒน์ ศรีสะเกษ
133 คุณพัณณิตา เกตุวิชิต กรุงเทพมหานคร
134 คุณวัชรี เดชแสง พระนครศรีอยุธยา
135 คุณสมเดช ไวยกุล สระบุรี
136 คุณสิทธิศักดิ์ ครุฑวัฒนา ประจวบคีรีขันธ์
137 คุณธนากร อ่อนประเสิรฐ พัทลุง
138 คุณไพรบูลย์ พรมจันทร์ ยโสธร
139 คุณแจ่มจันทร์ สิงหพล ขอนแก่น
140 คุณสมยงค์ ทองเข็ม หนองคาย
141 คุณทองดี เชียงอินทร์ อ่างทอง
142 คุณสุเทพ พึ่งกลั่นดี นนทบุรี
143 คุณวิโรจน์ ชูอ้น กาญจนบุรี
144 คุณนภาวัลย์ คำภา ชุมพร
145 คุณศิริวรรณ ภัทราพันธ์มณี สมุทรสงคราม
146 คุณณัฐวุฒิ จุมปาลี กรุงเทพมหานคร
147 คุณสายทอง จำปานิล สุพรรณบุรี
148 คุณอำมอน สุขีเพียร ปราจีนบุรี
149 คุณสายสิน หันทิพย์ สระแก้ว
150 คุณอารีย์ งามล้วน ปราจีนบุรี
151 คุณอัษฎา ยิ้มวิลัย อ่างทอง
152 คุณนที พุฒศรี นครสวรรค์
153 คุณพรทิพย์ บุญกระจ่าง เลย
154 คุณสิริชัย ศุภทา ชลบุรี
155 คุณพิทักษ์กุล สุวรรณมาโจ สุราษฎร์ธานี
156 คุณสหคมน์ ชิมชำนาญ กระบี่
157 คุณบุญราตรี อุ๋ยวงษ์ ระนอง
158 คุณอารอฟัต วิรัชพงษ์ ยะลา
159 คุณจามจุรี ศรีวงรักษ์ อุดรธานี
160 คุณทวี แซ่ตัน ภูเก็ต
161 คุณกมลรัตน์ สิงหเดช พิษณุโลก
162 คุณธงชัย เมืองสนาม ร้อยเอ็ด
163 คุณโชคชัย ประยูรหาญ ชัยภูมิ
164 คุณมณี วงค์สุวรรณ พังงา
165 คุณอำพัน ทองเพ็ง ชลบุรี
166 คุณอำไพ สีสนิท น่าน
167 คุณนฤมล บัวเทศ กรุงเทพมหานคร
168 คุณศิริวรรณ อุดมผล นครราชสีมา
169 คุณเฉลิมศรี ตั้งสกุลธรรม กรุงเทพมหานคร
170 คุณพลพัฒน์ ศักวิเศษ สมุทรปราการ
171 คุณยลรดี พิริยะวิบูลย์กุล กรุงเทพมหานคร
172 คุณสุวัฒน์ สระบัว พระนครศรีอยุธยา
173 คุณกรรณิกา จ้อยแพง สุพรรณบุรี
174 คุณปาหนัน กว้างนอก ปทุมธานี
175 คุณชิตาภา เกตุชม กรุงเทพมหานคร
176 คุณมนัส อิสสะอาด แพร่
177 คุณวิทวัส รัตนะวัน กรุงเทพมหานคร
178 คุณพลภัทร์ เมฆเลื่อม กำแพงเพชร
179 คุณอนันต์ ดีมาก สมุทรปราการ
180 คุณมาลี คงติด ราชบุรี
181 คุณทวีป น้ำฉ่ำ สิงห์บุรี
182 คุณจรัสศรี สกุลทรัพย์วัฒนา สมุทรปราการ
183 คุณกานต์ ตันติชุติมา นครปฐม
184 คุณรัมภา จุ้ยไทย นนทบุรี
185 คุณนวลจันทร์ นิวันเบี้ย ลำปาง
186 คุณสาธิต สุขสมสถาน สุพรรณบุรี
187 คุณวันเพ็ญ สดแสงจันทร์ อ่างทอง
188 คุณโสรัจจ์ ทับแก่น นนทบุรี
189 คุณกัญญา ยอดสันเทียะ นครราชสีมา
190 คุณมาลี ขุนบุญ ชัยนาท
191 คุณเอกมงคล จันทร์วิเศษ อุทัยธานี
192 คุณอนงค์ กุลบุตร อุบลราชธานี
193 คุณหนูพันธ์ คำฤทธ์ นครสวรรค์
194 คุณมนูญ ขาววิเศษ สุพรรณบุรี
195 คุณภัทรธิดา สามรอดภัย จันทบุรี
196 คุณศรัญญา นุ่นจุ้ย นครศรีธรรมราช
197 คุณศุภสุตา เกณเกษกรณ์ นครสวรรค์
198 คุณภาคภูมิ ธูปวิเชียร กรุงเทพมหานคร
199 คุณทองคำ ถ้านอก สมุทรปราการ
200 คุณวศิน โสนาคา สมุทรปราการ