Home > About Us > บริษัท โอสถสภา จำกัด
 
 
บริษัท โอสถสภา จำกัด เดิมชื่อ "ร้านขายยาเต็กเฮงหยู" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2434 โดยนายแป๊ะ โอสถานุเคราะห์ เริ่มจากกิจการขายของเบ็ดเตล็ด ต่อมาได้ ริเริ่มผลิตยา กฤษณากลั่น ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษา โรค ปวดท้อง ท้องร่วง ต่อมาได้นำยากฤษณากลั่นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อใช้ในการซ้อมรบของกิจการเสือป่าที่จังหวัดนครปฐม
   

 
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเขียน แนะนำให้ใช้ยากฤษณากลั่นรักษาโรคท้องร่วง ในพระราชนิพนธ์กันป่วย และพระราชทานเข็มเสือป่า อีกทั้งทรงประทาน นามสกุลให้เป็นมงคลว่า "โอสถานุเคราะห์"
   
 
 

มากกว่าหนึ่งศตวรรษของผลสำเร็จอันน่าภาคภูมิของเราคำขวัญ ที่เรายึดถือ คือ “โอสถสภา รู้คุณค่าชีวิต” และนำมาเป็นรากฐาน ของความพยายามที่จะสนองตอบความต้องการของคนไทยทุกคน

แขนงธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ริ่มจากของใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์และอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนตัวลูกอมและยาอม เครื่องดื่ม วัสดุบรรจุภัณฑ์ รวมถึง ธุรกิจการบริการการโฆษณา และการสนับสนุนการขายตรง

ศักยภาพของการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร
เริ่มจากธุรกิจการผลิตการขนส่งและโลจิสติกส์จนถึงการตลาด การจัดจำหน่ายและการโฆษณาอีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เรามีศักยภาพและธุรกิจที่ครบวงจร และยังสามารถขยายฐานไปยังต่างประเทศอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง

ด้วยสำนึกในความเป็นไทยและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เราจึงมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อกลับคืนสู่คนไทย โดยการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

วันนี้เรายังคงมุ่งมั่นสู่อนาคตที่กว้างไกล และไม่หยุดนิ่งที่จะนำธุรกิจของเรา ก้าวเข้าสู่การเป็นกลไกสำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค, ยุโรป และอเมริกา ต่อไป

   
 
 
ได้ย้ายร้านขายยาจากสำเพ็ง มาที่ถนนเจริญกรุง และเปลี่ยนชื่อครั้งแรกว่า "โอสถสถานเต็กเฮงหยู" นอกจาก ยากฤษณากลั่นตรากิเลนแล้ว ยังผลิตยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ อาทิ ยาหอมชนะลม, ยาสบาย, ผลไม้กวน,ยาธาตุ, ยาแก้ไอ, ยาอมวัน-วัน, ยาอมโบตัน และยาทัมใจ
   
 
 
ได้ขยายฝ่ายการผลิตไปที่โรงงานในซอยหลังสวน โดยติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการผลิตที่ทันสมัย และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2492 เป็นบริษัท โอสถสภา (เต็กเฮงหยู) จำกัด
   
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานครุฑตราตั้งแก่บริษัทฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2502
   
 
 
ได้ย้ายสำนักงานเจริญกรุง และย้ายฝ่ายการผลิตที่โรงงานซอยหลังสวนมารวมกัน ณ สำนักงานที่ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่
   
 
 
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท โอสถสภา จำกัด"
   
    fanpage m-150 storm